Dynamiczne zmiany jakie zachodzą w ostatnich latach w systemie edukacji i na rynku pracy w Europie, a także proces globalizacji i rozwój technologii informacyjnych wymaga wprowadzenia zasadniczych zmian w zakresie usług doradztwa zawodowego i doradztwa kariery, świadczonego przez różne instytucje. W dobie otwartego rynku pracy w Unii Europejskiej, dużej mobilności obywateli i przedsiębiorstw oraz zacierania się granic narodowych i kulturowych ważnym zadaniem systemu doradztwa zawodowego staje się nie tylko przygotowanie młodzieży, osób bezrobotnych i pracowników do podjęcia pracy na rynku krajowym, ale także na poziomie transnacjonalnym.

Globalizacja i transnacjonalizacja (rozwój organizacji międzynarodowych) silnie wpływają na rynek pracy oraz wymuszają planowanie i realizowanie karier zawodowych w kontekście międzynarodowym, międzykulturowym. Istotną kwestią jest także rozwój europejskiego rynku pracy oraz wymiana kadr między poszczególnymi państwami członkowskimi, a tym samym wyrównywanie różnic między regionami Unii Europejskiej. Ponadto rozwój organizacji globalnych, międzynarodowych pociąga za sobą konieczność przygotowania odpowiednich kadr do pracy w innym kraju, o odmiennej kulturze i uwarunkowaniach społecznych.

Mobilność przynosi wiele korzyści dla samych migrantów – stwarza warunki uczestnictwa w innej kulturze (wzrost kompetencji międzykulturowych, lepsza znajomość języka obcego, rozwój kompetencji otwartości, elastyczności itp.), daje nowy kapitał kariery i kreuje nowy typ przedsiębiorczości. Z drugiej jednak strony migracja międzynarodowa negatywnie wpływa na funkcjonowanie tożsamość jednostki (Bańka, 2006).

Transnacjonalne doradztwo kariery wykracza poza granice kraju i odnosi się do świadczenia usług osobom czasowo pracującym na zagranicznym rynku pracy lub planującym stały lub czasowy wyjazd do pracy poza granice własnego kraju i wychodzi naprzeciw współczesnemu rynkowi pracy. Poradnictwo transnacjonalne jest formą poradnictwa ukierunkowanego na wspomaganie i promowanie karieryzmu w skali europejskiej i globalnej (Neault, 2005). Transnacjonalne doradztwo kariery skupia się na pozytywnych aspektach różnic międzykulturowych jako szansy rozwojowej dla klienta i „jawi się jako zespół proaktywnie realizowanych działań ukierunkowanych na prewencję, interwencję oraz promocję pożądanych postaw i kompetencji z punktu widzenia transnarodowego dostosowania. 

MODEL PRACY Z OSOBAMI ZAINTERESOWANYMI TRANSNACJONALNĄ MOBILNOŚCIĄ ZAWODOWĄ – Lamos EU opracowany w ramach projektu European Labor Mobility Support – LAMOS EU (Projekt nr 2016-1-CY01-KA202-017350) prezentuje system wsparcia osoby/ pracownika wyjeżdżającego za granicę do pracy przed wyjazdem oraz w trakcie mobilności, od etapu zamiaru wyjazdu aż do adaptację w obcym kraju i miejscu pracy. Celem proponowanego rozwiązania jest odpowiednie przygotowanie pracownika do podjęcia zatrudnienia za granicą, tak aby był gotowy na stawianie czoła wyzwaniom, które się z tym wiążą oraz by potrafił poruszać się na zagranicznym rynku pracy i efektywnie radzić sobie z potencjalnymi trudnościami. Chodzi zatem o uzyskanie satysfakcji z pracy i pobytu zagranicą oraz uniknięcie przedwczesnego zakończenia pracy i powrotu do kraju pochodzenia.Model Transnacjonalnego Doradztwa Kariery adresowany jest do różnych instytucji i ich przedstawicieli, zajmujących się wspieraniem osób podejmujących pracę poza granicami własnego kraju. Odbiorcami Modelu są także osoby bezrobotne oraz pracownicy wyjeżdżający do pracy do innego kraju. Model dostępny jest na stronie internetowej w sekcji pliki do pobrania: https://www.lamos-project.eu/en/