W poprzednim artykule omówiono czym są cyfrowe referencje na które, pokrótce składają się takie elementy jak dowód kwalifikacji, kompetencje lub zaświadczenie odnoszące się do konkretnej osoby. Niemniej jednak, definicja ta obejmuje większy zasięg i w tym artykule, spróbujemy podać przykłady w jakiej sferze warto uzyskać te referencje.

Dowód kwalifikacji

Dowód (rozumiany jako ’’określenie jakości przy pomocy testowania i prób’’[1]) kwalifikacji (’’ cecha, umiejętność lub osiągnięcie, które decyduje o predyspozycjach do objęcia stanowiska lub wykonania zadania[2]) postrzega się jako rzeczy związane z wiedzą (i możliwą zdolnością do działania w wyniku tej wiedzy) na konkretny temat. W związku z tym, że jest to jakiś dowód, musi być on sprawdzony przez osobę, grupę ludzi lub nawet system. Zwykle, to tutaj określa się przedmioty edukacji akademickiej lub formalnej, które nauczane są z myślą o tym celu.

Pomimo, że dyplomy są najczęściej stosowanym i uznawanym dowodem kwalifikacji, to w kontekście cyfrowych referencji, ich zakres może się wydawać zbyt szeroki. Jeden dyplom akademicki zazwyczaj stanowi poświadczenie kilkudziesięciu zdobytych umiejętności.

Należy zatem podać kilka przykładów dowodów kwalifikacji, które mogłyby zostać użyte w kontekście cyfrowych referencji.

·         Dyplomy akademickie (pomimo zbyt dużego zakresu), które obejmują:

o   Krótkookresową edukację (1 rok)

o   Średniookresową edukację (2-3 lata)

o   Długoterminową edukację (4-5 lata)

o  Studia doktoranckie, magisterskie oraz inne formy wyższej edukacji (zróżnicowany czas ich trwania)

·         Formalne certyfikaty szkoleń zawodowych takich jak:

o   Wiedza na temat szczegółów nowego produktu

o   Kurs pierwszej pomocy

o   Zastosowanie nowych ustaw w swojej branży

·         Osobiste certyfikaty potwierdzające powszechne działania

o  Znajomość przepisów ruchu drogowego (potwierdzona przez odpowiedni Urząd Transportu)

o  Prawo jazdy (pomimo, że kierowanie pojazdem jest zdolnością praktyczną, to jeśli uprawnienia nadaje odpowiednia instytucja, można to uznać jako dowód kwalifikacji) (istnieje podział na kategorie pojazdu)

o   Licencja lotnicza (istnieje podział na kategorie statków powietrznych)

o   Spadochroniarstwo

o   Handel giełdowy

Kompetencje

Poprzez kompetencje rozumie się ’’zdolność do zrobienia czegoś dobrze lub efektywnie’’, ’’szereg umiejętności i zdolności’’ albo ’’konkretną zdolność lub umiejętność’’[3]. Kiedy kompetencje porównuje się do poprzednio omawianego terminu dowodu kwalifikacji, można zauważyć, że są to umiejętności zarówno bardziej namacalne, jak i również uznawane w mniejszym stopniu przez oficjalne instytucje.

Dowód kwalifikacji kojarzy się z prawdziwym dokumentem wydanym przez oficjalne organy, podczas gdy kompetencja nie wymaga urzędowego potwierdzenia i oznacza zdolność do wykonywania pewnych czynności w sposób poprawny (lub skuteczny). Niemniej jednak, uzyskanie jakiegokolwiek uznania swoich kompetencji w konkretnej sferze, zwiększa pewność innych ludzi co do ich istnienia.

Kompetencje można określić jako jedno z najszerzej pojętych zastosowań cyfrowych referencji, ponieważ ich uznanie może nastąpić w wyniku decentralizacji za pośrednictwem wspólnoty, a nie jedynie przez oficjalne władze. W praktyce, obecnie działa już to także w niecyfrowej formie. Na przykład, osoba w pewnej rodzinie, która zna się na komputerach będzie punktem odniesienia w rozmowie opartej na decyzji związanej z komputerami, co pozwoli na zdobycie autorytetu wśród innych członków rodziny. W efekcie, sława takiej osoby rozproszy się poza krąg rodziny, gdyż potwierdzenie kompetencji przy pomocy wielu pozaformalnych doświadczeń może być porównywalne do ich ‘testowania’. Podobna sytuacja dotyczyć będzie również najbardziej kompetentnego kucharza w rodzinie. To właśnie jego, ludzie będą chcieli poprosić o pomoc w decyzji podczas gotowania.

Chociaż kompetencje są uważane za mniej formalne, nie należy twierdzić, że są one mniej ważne. Bywa, że częściej mogą znaleźć zastosowanie w prywatnym, aniżeli w zawodowym życiu, jednak jeśli pewne zdolności okazują się przydatne w konkretnych aspektach życia codziennego, prędzej czy później znajdą swoje przełożenie także w pracy.

Za pomocą możliwie prostych w użyciu narzędzi, rozpoznanie tych kompetencji pozwoliłoby firmom na stworzenie zespołów z większymi perspektywami na efektywną współpracę, natomiast jednostkom umożliwiłoby to błyskawiczną decyzję czy nadają się do pracy w kolejnej firmie lub nie.

Uznanie tych kompetencji byłoby również świetnym sposobem na podziękowanie drugiej osobie i przyznanie, że polega się na niej w podejmowaniu pewnych decyzji. W rezultacie, jeśli zaaplikowane masowo, całe przedsięwzięcie ma szanse wyłonić liderów w zarówno małych, jak i dużych środowiskach.

·       Umiejętność pływania (istnieje podział na różne dystanse i może być formalnie uznana)

·        Umiejętność prowadzenia samochodu

·        Umiejętność jazdy na rowerze, deskorolce itp.

·        Umiejętność budowania/ utrzymywania domu/ dbania o rośliny lub zwierzęta domowe

·        Umiejętność słuchania drugiego człowieka

·        Umiejętność rysowania

·        Chęć pomocy innym.

Zaświadczenia

Zaświadczenie jest ’’oficjalnym certyfikatem potwierdzającym niewinność, wiarygodność lub predyspozycje’’[4], który używany zazwyczaj jest, aby upoważnić kogoś do zrobienia czegoś. Niekoniecznie jednak odnosi się do wiedzy, ponieważ jak przedstawia to definicja, jest to uznanie oparte na zaufaniu tj. powierzenie drugiej osobie wykonania czegoś w zadowalający dla powierzającego sposób, lub predyspozycje czyli zestaw parametrów decydujący o przydatności do pracy. Predyspozycje mogą w szczególności odnosić się do konkretnych cech fizycznych. Przykładem może być osoba na wózku, która nie będzie zdolna do wykonania zadania z powodu nieprzystosowania maszyny do pracownika. Sytuacja przeciwna również może mieć miejsce.

Jako przykłady poświadczeń można wskazać :

·  Pozwolenie na wgląd do konkretnych, poufnych dokumentów (oparte na zaufaniu i predyspozycji)

·   Pozwolenie na podpisanie dokumentów lub podejmowanie decyzji w imieniu innej osoby (oparte na zaufaniu i predyspozycji)

·   Pozwolenie na wejście na konkretne, niebezpieczne obszary (oparte na predyspozycjach) lub tereny, gdzie przetrzymuje się tajne dane (oparte na zaufaniu)

·    Pozwolenie na obsługę konkretnego sprzętu (zazwyczaj oparte na poprzednim dowodzie kwalifikacji)

Wiarygodność kontrolowana

Poprzednie sekcje przedstawiły szeroki zakres dowodów kwalifikacji, kompetencji oraz poświadczeń, które zaliczane mogą być do referencji.

W związku z szybko postępującą cyfryzacją, która opiera się na coraz to większej ilości informacji o społeczeństwie, musimy pomyśleć o tym jak te wszystkie wspólne elementy życia codziennego mogą polepszyć nasz sposób myślenia, dzielenia się oraz pomóc dobrze wykorzystać aspekty związane z referencjami. 

Należy zadać sobie pytanie, nie czy te elementy zostaną wprowadzone w cyfrowej formie, ale kiedy i jak możemy zachować kontrolę nad informacjami, tak aby uszanować prywatność jednostki oraz użyć tych elementów w celu polepszenia jakości naszego życia. 


[1] Źródło: https://www.thefreedictionary.com/proof

[2] Źródło: https://www.thefreedictionary.com/qualification

[3] Źródło: https://www.thefreedictionary.com/competences

[4] Źródło: https://www.thefreedictionary.com/clearance